Regulamin Programu Partnerskiego Legalnienaonlajnie.pl

§1. Postanowienia wstępne
 1. Regulamin Programu Partnerskiego Legalnienaonlajnie.pl określa warunki, zasady i sposób rozliczania współpracy Organizatora z Partnerami.
 2. Każdy Partner Programu Partnerskiego Legalnienaonlajnie.pl jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone niniejszym regulaminem przed przystąpieniem do Programu.  
§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Organizator – LNO Prosta Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (01-001), przy al. Jana Pawła II 43A/37B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000926070, NIP 525-288-13-33, Regon 520238845
 2. Partner Afiliacyjny (Partner) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która prowadzi działalność gospodarczą i która przystąpiła do Programu Partnerskiego Legalnienaonlajnie.pl.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu na Stronie internetowej lub Sklepie Organizatora.
 4. Program Partnerski Legalnienaonlajnie.pl (Program) – program partnerski prowadzony przez Organizatora umożliwiający na współpracę Organizatora z Partnerem polegającą na wypłaceniu prowizji za sprzedaż produktów Organizatora wygenerowaną dzięki działaniom promocyjnym i reklamowym podjętym przez Partnera z wykorzystaniem Linków partnerskich.
 5. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Organizatora, dostępny pod adresem: https://legalnienaonlajnie.pl/
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem: https://legalnienaonlajnie.pl/sklep/
 7. Produkt – produkt lub usługa oferowane Klientom przez Organizatora na Stronie internetowej i/lub Sklepie.
 8. Panel Partnera – funkcjonalność Strony internetowej umożliwiająca Partnerowi zarejestrowanie się w Programie, zarządzanie profilem stworzonym na potrzeby Programu oraz monitorowanie efektów współpracy w ramach Programu tj. statystyki odwiedzin Strony internetowej Organizatora za pośrednictwem Linku partnerskiego oraz wysokość wygenerowanej sprzedaży i należnej prowizji.
 9. Formularz rejestracyjny – umożliwiający przystąpienie do Programu formularz dostępny na Stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://legalnienaonlajnie.pl/affiliate-home/affiliate-register/
 10. Link partnerski – indywidualny link generowany automatycznie przez Organizatora za pomocą Panelu Partnera dostępny po zarejestrowaniu się do Programu, za pomocą którego Partner może polecać i promować Produkty Organizatora i dzięki któremu sprzedaż, do której dojdzie za pośrednictwem tego linku, zostanie przypisana do Panelu Partnera.
 11. Prowizja – kwota należna Partnerowi za wygenerowaną sprzedaż Produktów Organizatora za pośrednictwem Linku partnerskiego zgodnie z warunkami Regulaminu.
 12. Wynagrodzenie – wynagrodzenie obliczane i wypłacane na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 13. Materiały promocyjne – materiały promocyjne i reklamowe przygotowane przez Organizatora i udostępnione Partnerowi na Stronie internetowej Organizatora.
 14. Umowa Afiliacyjna – umowa współpracy Partnera z Organizatorem zawierana drogą elektroniczną za pośrednictwem Panelu Partnera, na podstawie wzorca, jakim jest niniejszy regulamin.
 15. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki, zasady i sposób rozliczania współpracy Organizatora i Partnera w zakresie działań promujących produkty i usługi oferowane przez Organizatora.
§3. Warunki przystąpienia do Programu
 1. Celem Programu jest współpraca Organizatora i Partnerów w zakresie sprzedaży Produktów oferowanych przez Organizatora i wskazanych przez Organizatora w Panelu Partnera.
 2. Partner realizuje współpracę poprzez zamieszczenie treści promujących o Produktach oferowanych przez Organizatora i wskazanymi w Panelu Partnera wraz z Linkami partnerskimi w wybranych przez siebie miejscach, w szczególności:
  a) na stronie internetowej/blogu Partnera,
  b) w treściach publikowanych na profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Partnera,
  3) w wiadomościach email
  z zastrzeżeniem, że Partner jest uprawniony do zamieszczania ww. treści w tych miejscach.
 1. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne, a uczestnictwo jest nieodpłatne i jest możliwe w dowolnym momencie podczas trwania Programu
 2. Do programu mogą przystąpić wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej.
 3. Przystępując do Programu, Partner akceptuje zasady i warunki współpracy określone Regulaminem.
 4. W celu przystąpienia do Programu należy:
  a) zapoznać się z warunkami Programu dostępnymi na Stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://legalnienaonlajnie.pl/affiliate-home/ 
  b) wypełnić prawdziwymi danymi Formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: https://legalnienaonlajnie.pl/affiliate-register/
  c) zaakceptować Regulamin i zapoznać się z Polityką Prywatności,
  d) potwierdzić przystąpienie do Programu za pomocą linku aktywującego Panel Partnera, który zostanie przesłany przez Organizatora, na adres podany przez Partnera w Formularzu zgłoszeniowym.
 5. Do założenia Panelu Partnera niezbędne są:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, aktualnym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  b) przeglądarka plików graficznych,
  c) aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Wykonanie powyższych skutkuje złożeniem oferty, czyli oświadczeniem woli zawarcia umowy partnerskiej o współpracy afiliacyjnej, na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zgłoszenia i udostępnienia Panelu Partnera przez Organizatora, co zostaje potwierdzone w wiadomości email wysłanej przez Organizatora na podany w zgłoszeniu adres email Partnera.
§4. Dane do kontaktu

Strony ustalają następujące dane kontaktowe do celów komunikacji dotyczącej realizacji współpracy:

 • Organizator: afiliacja@legalnienaonlajnie.pl; w przypadku zmiany, Partner jest zobowiązany do poinformowaniu Partnera o nowym adresie email, wysyłając wiadomość na jego adres email;
 • Partner: adres email podany przez Partnera w Formularzu rejestracyjnym; w przypadku zmiany, Partner jest zobowiązany do jego aktualizacji w Panelu Partnera.
§5. Prawa i obowiązki Stron
 1. Partner zobowiązuje się do:
  a) podjęcia działań promocyjnych i/lub reklamowych w celu sprzedaży Produktów oferowanych przez Organizatora i wskazanych na Panelu Partnera,
  b) upewnienia się, że Linki partnerskie wyświetlają się prawidłowo w miejscach wybranych przez Partnera a także, że prowadzą do odpowiednich Produktów na Stronie internetowej Organizatora,
  c) upewnienia się, że umieszczenie Linków partnerskich w wybranych przez Partnera miejscach, innych niż własna strona internetowa, nie narusza regulaminów i polityk ich administratorów,
  d) realizowania ww. promocji i/lub sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem oraz z zachowaniem dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego, a także bez narażania dobrego imienia oraz praw Organizatora ani osób trzecich, w szczególności bez stosowania niezamówionej informacji handlowej wysyłanej drogą elektroniczną oraz z zastosowaniem zasad oznaczania współpracy afiliacyjnej zgodnie z rekomendacją UOKIK,
  e) powstrzymania się od działań, które mogą zostać uznane za czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  f) informowania Organizatora o zmianie wszelkich danych podanych w Formularzu rejestracyjnym, nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia powstania zmiany, pod rygorem utraty prawa do wypłaty wynagrodzenia.
 2. Partner jest uprawniony do prowadzenia działań promocyjnych także przy wykorzystaniu własnych materiałów z zachowaniem następujących warunków:
  a) Partner posiada tytuł prawny do korzystania z materiałów,
  b) materiały nie naruszają dobrych obyczajów, dobrego imienia ani praw Organizatora lub osób trzecich,
  c) materiały nie wprowadzają w błąd co do tożsamości Partnera i Organizatora a także warunków i kosztów nabycia Produktów.
 3. Organizator zobowiązuje się do:
  a) udostępnienia Partnerowi Linków partnerskich, Materiałów promocyjnych oraz dostępu do Panelu Partnera.
  b) zapłaty należnego Partnerowi wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 4. Organizator jest uprawniony do:
  a) aktualizowania, dodawania i wycofywania Produktów dostępnych w ramach Linków partnerskich z zastrzeżeniem, że odbywać się to będzie bez szkody dla uprawnień już uzyskanych przez Partnera, w szczególności prawa do prowizji od już sprzedanych Produktów,
  b) do monitorowania wykorzystywanych przez Partnera Materiałów promocyjnych i innych treści oraz wezwania do zaprzestania rozpowszechniania wybranych materiałów i/lub zaprzestania działań promocyjnych niezgodnych z Regulaminem.
§6. Wynagrodzenie
 1. Wynagrodzenie Partnera obliczane jest na podstawie Prowizji od wartości zakupu dokonanego przez Klienta w Sklepie Organizatora z wykorzystaniem Linku partnerskiego.
 2. Prowizja wynosi 20% i naliczana jest od kwoty brutto nabytych przez Klienta Produktów, co oznacza, że:
  • Partner nie będący czynnym podatnikiem VAT powinien wystawić fakturę bez VAT na kwotę za dany miesiąc widoczną w Panelu Partnera; podobnie w przypadku Partnera mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej, 
  • Partner będący czynnym podatnikiem VAT powinien wystawić fakturę na kwotę za dany miesiąc widoczną w Panelu Partnera i powiększoną o stawkę VAT 23%. 
 3. Partner jest obowiązany dokonywać rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów z niniejszej umowy we własnym zakresie i na własny rachunek.
 1. Jeżeli Klientowi zostanie przyznany przez Organizatora rabat, prowizja jest obliczana na podstawie wartości zakupu po rabacie.
 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane na koniec każdego miesiąca uczestnictwa Partnera w Programie pod warunkiem, że w danym miesiącu za pośrednictwem jego Linku partnerskiego została zrealizowana sprzedaż.
 1. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość zwrotów i reklamacji, dokonanych przez Klientów w rozliczanym miesiącu.
 2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wystawionej przez Partnera faktury na wskazany na niej rachunek bankowy.
 3. Faktura zostanie sporządzona przez Partnera na podstawie danych dostępnych w jego Panelu, pod warunkiem, że kwota należnego wynagrodzenia tam wskazana przekracza 100 (słownie sto) złotych. Jeśli wynagrodzenie widoczne na Koncie Partnera jest mniejsze niż ww. kwota, wynagrodzenie zostanie rozliczone w kolejnym miesiącu pod warunkiem osiągnięcia ww. minimalnej kwoty wypłaty, a w przypadki nieosiągnięcia ww. kwoty minimalnej, na koniec roku kalendarzowego lub po rozwiązaniu umowy przez Partnera lub Organizatora.
 4. Organizator jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia w przypadku powzięcia wątpliwości co do wysokości wynagrodzenia wskazanego przez Partnera na fakturze i/lub zgodności działań Partnera z Regulaminem lub obowiązującym prawem do czasu wyjaśnienia ww. wątpliwości.
 5. Organizator i Partner wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur i korekt w formie elektronicznej na adresy email przez nich wskazane.
§7. Prawa autorskie i Licencja
 1. Materiały promocyjne udostępnione Partnerowi oraz pozostałe treści i dokumenty opracowane przez Organizatora w ramach Programu partnerskiego są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Organizatorowi lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Organizatorowi odpowiednich licencji.
 2. Organizator udziela Partnerowi niewyłącznej i nieodpłatnej Licencji na korzystanie z Materiałów promocyjnych oraz innych materiałów udostępnionych Partnerowi w celu umożliwienia realizacji współpracy określonej Regulaminem.
 3. Organizator udziela Licencji na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania egzemplarzy utworu techniką cyfrową,
  b) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób niż określony powyżej – publicznego odtworzenia i publicznego udostępnienie Materiałów promocyjnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Licencja nie obejmuje Produktów oferowanych przez Organizatora.
 5. Licencja jest ograniczona w czasie do okresu uczestnictwa Partnera w Programie.
 6. Partner nie jest uprawniony do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Licencji.
 7. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.
§8. Dane osobowe i pliki cookies
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Partnera oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://legalnienaonlajnie.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów dokonujących zakupów na Stronie internetowej Organizatora w związku z realizacją zamówienia odbywa się również zgodnie z ww. Polityką prywatności i plików cookies Organizatora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych osób wchodzących w interakcję z Partnerem za pośrednictwem m.in. jego strony internetowej i profili w mediach społecznościowych odbywa się zgodnie z polityką prywatności stosowaną przez Partnera i Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.
§9. Reklamacja
 1. Partner, który stwierdzi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Programu lub jego niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Organizatora.
 2. Partner może złożyć reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres Organizatora podany w Regulaminie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Partnera oraz opis, czego dotyczy reklamacja. W przypadku niekompletnych informacji Organizator wezwie Partnera do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora ro 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji.
 5. Organizator o jej rozstrzygnięciu poinformuje Partnera drogą emailową na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
§10. Zakończenie udziału w Programie
 1. Organizator i Partner są uprawnieni do rozwiązania umowy w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.
 2. Organizator jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Rozwiązanie umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia woli w formie dokumentowej na adres email lub pisemnej na adres pocztowy.
 4. Z chwilą rozwiązania umowy zostaje zakończony okres rozliczeniowy pomiędzy stronami. Wypłata należnego Partnerowi wynagrodzenia będzie realizowana zgodnie z zasadami określonymi w §6 Regulaminu.
 5. W przypadku rozwiązania umowy przez Organizatora, ponowne przystąpienie Partnera do Programu jest możliwe tylko w drodze porozumienia pisemnego, a zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego jest bezskuteczne.
§11. Postanowienia końcowe
 1. Strony zobowiązują się do poszanowania wzajemnych interesów, lojalności względem drugiej Strony a także udzielania informacji niezbędnych do realizacji Umowy.
 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
 3. Umowy zawierane między Organizatorem i Partnerem zawierane są w języku polskim, a prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów rozliczeń, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują 14 dni kalendarzowych od chwili publikacji nowego Regulaminu na Stronie internetowej Organizatora, o czym Organizator poinformuje Partnera na adres podany w Formularzu rejestracji.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Partner jest uprawniony do rozwiązania umowy.
 6. Zmiany Regulaminu dotyczące zasad wynagrodzenia wchodzą w życie wraz z kolejnym okresem rozliczeniowym następującym po zakończeniu miesiąca, w którym wprowadzono zmiany w Regulaminie.
 7. W przypadku ewentualnego sporu wynikającego z Umowy Strony dążyć będą do jego rozwiązania w sposób polubowny. Dążenie do polubownego rozstrzygnięcia sporu nie jest zapisem na sąd polubowny. Przy braku polubownego rozwiązania sporu będzie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla Organizatora.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 sierpnia 2023 r.