fbpx
Zaznacz stronę

 

 

 

Regulamin sklepu internetowego
legalnienaonlajnie.pl

 

 

 

 §1
Postanowienia wstępne

 

 

 

 1. Sklep internetowy legalnienaonlajnie.pl, dostępny pod adresem internetowym https://legalnienaonlajnie.pl/sklep sklep prowadzony jest przez Agnieszkę Zalewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LEGALNIE NA ONLAJNIE Agnieszka Zalewska, z siedzibą w miejscowości Krzywe 68C, kod pocztowy: 16-402 Suwałki, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się NIP 844-189-01-68 i REGON 790751674.
 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców oraz określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Legalnie na onlajnie Agnieszka Zalewska,, zwaną dalej Sprzedawcą oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

 

 

 §2
Definicje

 

 

 

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 

 

 

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://legalnienaonlajnie.pl/sklep
 2. Sprzedawca – LEGALNIE NA ONLAJNIE Agnieszka Zalewska, z siedzibą w miejscowości Krzywe 68C, kod pocztowy: 16-402 Suwałki, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się NIP 844-189-01-68 i REGON 790751674.
 3. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Operator płatności – System płatności PayPal dostarczany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B118 349 oraz system płatności Przelewy24, dostarczany przez PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 10. Umowa -umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na odległość za pośrednictwem Strony internetowej/Sklepu lub w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedawcę i Klienta drogą emailową.
 11. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

 

 

 

 §3
Kontakt ze Sklepem

 

 

 

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@legalnienaonlajnie.pl
  2. pisemnie na adres: Legalnie na onlajnie Agnieszka Zalewska, Krzywe 68c, 16-402 Suwałki
  3. a także telefonicznie pod numerem: 609 457 921 w godz. 9.oo-15.oo w dni robocze.

 

 

 

 §4
Zagadnienia techniczne

 

 

 

      1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:

 

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
b. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
c. w przypadku niektórych Produktów (np. szkoleń online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu.2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp Produktów, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta. 

 

 

 

   

   

   

   §5
  Informacje ogólne

   

   

   

  1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
  3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.

   

   

   

   §6
  Zakładanie Konta w Sklepie

   

   

   

  1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.
  2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

   

   

   

   §7
  Zasady składania Zamówienia

   

   

   

  W celu złożenia Zamówienia należy:

   

   

   

  1. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
   • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, dodać pozostałe Produkty do koszyka, przejść do koszyka przy pomocy przycisku “Przejdź do koszyka”, po zakończeniu wyboru produktów, wcisnąć przycisk “Przejdź do kasy”,
   • wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
   • wpisać dane do faktury,
   • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
   • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  2. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
   • przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz zaznaczyć pole “Stworzyć konto?”,
   • przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
   • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
   • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
   • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.

   

   

   

   §8
  Oferowane metody dostawy oraz płatności

   

   

   

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  2. w przypadku produktów niematerialnych – przesyłka drogą elektroniczną
  3. w przypadku Produktów materialnych:
   • aktualnie brak jest takich produktów w sklepie
  4. Klient może wybrać z następujących metod płatności:
  5. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  6. płatności elektroniczne,
  7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.

   

   

   

   §9
  Wykonanie umowy sprzedaży

   

   

   

  1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:
   • dodać Produkt do koszyka, klikając przycisk “Dodaj do koszyka”,
   • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk “Przejdź do kasy”,
   • wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
   • zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu,
   • kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
   • Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dostarczenie treści cyfrowych w postaci wzorów dokumentów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także potwierdzeniem o rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy.
  2. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”,
   • przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
   • przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę wybranego Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty.
  3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  4. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
  5. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

   

   

   

   §10
  Reklamacje

   

   

   

  1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
  2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez Sprzedawcę.
  3. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
  4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
  5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

   

   

   

   §11
  Prawo odstąpienia od umowy

   

   

   

  1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
  4. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem: https://legalnienaonlajnie.pl/formularz-odstapienia-od-umowy/. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

   

   

   

   §12
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   

   

   

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
   • do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
   • skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

   

   

   

   §13
  Dane osobowe i pliki Cookies

   

   

   

  Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://legalnienaonlajnie.pl/polityka-prywatnosci/.

   

   

   

   §14
  Postanowienia końcowe

   

   

   

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
  4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

   

  1. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 5 stycznia 2021 r.